CS231n assignment1 -- Multiclass Support Vector Machine exercise

    继续阅读
Xin Wei's avatar
Xin Wei 9月 24, 2016
 | 

CS231n assignment1 multi svm -- 矩阵乘法的几何意义

    继续阅读
Xin Wei's avatar
Xin Wei 9月 24, 2016
 | 

神经网络引入循环不变性

    继续阅读
Xin Wei's avatar
Xin Wei 9月 10, 2016
 |